صفحه قوانین و مقررات
موضوعات مربوط به تبلیغات که بر روی تابلوها مندرج می گردد باید با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه باشد و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به عهده مستاجر بوده و موجر مسئولیت پاسخگویی به موارد فوق را ندارد. موجر هیچ گونه تعهدی نسبت به تمدید قرارداد ندارد و مستاجر در صورت تمایل به تمدید می بایست تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، درخواست خود را بصورت کتبی به موج ر اعلام نماید و درصورت توافق طرفین در مدت و مبلغ قرارداد بر اساس اجاره بها روز اعلامی تمدید امکان پذیر خواهد بود، در غیر اینصورت موجر بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی اقدام به واگذاری تابلوهای موضوع قراردا د خواهد نمود. کلیه ی فرایند مرتبط با اکران آگهی اعم از چاپ و نصب و تامین و نگهداری از آن بر عهده ی مستاجر می باشد

تعهدات موجر


موجر متعهد می گردد چنانچه بنا به مصالح و مناسبت های ملی و مذهبی، بر طبق دستور نهادهای دولت ی یا مقامات مربوطه، مورد اجاره شده از سوی مستاجر بـه طور کامل )بدون قید نام تجاری یا نام کا لا بر روی طرح مناسبتی( در اختیار سازمان های مربوطه قرار گیرد، مطابق زمانی که مورد اجاره در اختیار مستاجر نبوده است به مدت اجاره اضافه می گردد و در صورتی که موجر به دلیل عقد قرارداد با سایر اشخاصامکان اضافه کردن مدت اجاره را نداشته باشد موظف به کسر مبلغ قرارداد به میزان روزهایی که تابلو از اکران خارج بوده است می باشد. مواردی که با اطلاع رسان ی موجر و درخواست کتبی مستاجر، نام تجاری یا نام کا لا در ذیل طرح مناسبتی مزبور قید می گردد شامل بند فوق نخواهد بود چنانچه قبل یا بعد از شروع قرارداد، هریک از تابلوهای موضوع اجاره به هردلیل از امکان ادامه اجاره و اکران آگهی مستاجر منتفی و خارجگردد، موجر موظف می باشد تا روز اکران مبلغ اجاره را محاسبه و از مستاجر دریافت نماید و در صورتی که مبلغی مازاد نسبت به روزهای اکران شده از مستاجر دریافت نموده، نسبت به عودت آن اقدام نماید و یا تابلوی دیگری را برای مستاجر جایگزین نماید و در هر صورت هیچ کدام از طرفین حق ادعا و طرح شکایت از یکدیگر را ندارند. بدیهی است چنانچه عدم امکان اکران آگهی به صورت موقتی باشد (حداکثر یک ما ه شمسی)مدت توافق به مدت اجاره اضافه می گردد. موجر موظف است در صورت ارائه مستندات از جانب مستاجر مبنی بر خاموشی تابلوهایی که دارای روشنایی می باشند، به ازای هر سه شب خاموشی، یک روز رایگان به مدت قرارداد اضافه نماید. بدیهی است خاموشی های سراسری و یا خاموشی هایی که مطابق دستورالعمل ها و بخشنامه ها می باشد شامل این مورد نخواهد شد .

تعهدات مستاجر


مورد اجاره منحصراً به منظور معرفی محصولات و خدمات مستاجر در اختیار وی قرار می گیرد و مستاجر حق انتقال موضوع قرارداد ر اتحت هر عنوانی اعم از وکالت، مباشرت، نمایندگی و ... را به صورت جزئی یا کلی به غیر ندارد. مستاجر متعهد و مکلف است از مورد اجاره صرفا جهت اکران طرح هایی که دارای مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می بـاشـد، استفاد ه نماید. همچنین در صورتیکه بر اسـا س درخـواسـت مستاجر، پیگیری اخذ مجوز مذکور بر عهده طرف اول بـاشد مستاجر موظف اسـت حداقل ده روز کاری قبل ا ز اجرای قرارداد، طرح تبلیغاتی مور د نظ ر را ب ا رعا یت موازی ن و قوانی ن مربو ط د ر ادار ه فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم ب ه مدارك و مستندات مربو ط ب ه مفا د و مندرجات طرح مز بور، همراه ب ا مدارك شرکت جهت اخذ مجوز ارشاد به موجر ارایه نماید چنانچه طرح ارسالی مور دتایید مراجع ذی ربط قرار نگیرد، مستاجر موظ ف اسـت د ر کوتاه تر ین زما ن نسبت ب ه اصلاح و تغییر طرح به نحو ی که امکا ن اخذ مجوز امکا نپذیر باشد، اقدام نماید. بدیهی است هرگونه تاخیر در موارد فوق تغییری را در تاریخ شروع قرارداد ایجاد نخواهد کرد.